d.o.o. - CENTAR ZA SEPARACIONE TEHNOLOGIJE

O kompaniji | Proizvodi i usluge | Reference | Kontakt | Početna strana | tel. +381 (0)11 31-68-268


Mehanička filtracija, deferizacija i dehlorinacija vode

UVOD

U zavisnosti od prirode napojne i zahtevane čistoće dobijene vode postoje različiti filtarski sistemi. CST nudi projektovanje i proizvodnju različitih sistema: od prečišćavanja bunarske vode i njene pripreme za piće do proizvodnje ultra fine vode za primenu u farmaciji i medicini.

Sisteme koji mehanički prečišćavaju vodu, vrše njenu deferizaciju (smanjenje nivoa gvožđa u vodi) i dehlorinaciju (uklanjanje hlora iz vodovodske vode) proizvodimo u automatskoj i manulnoj verziji. Princip rada je isti za ova tri postupka, različite su samo vrste ispuna u filtrarskim kolonama.

Takođe izrađujemo i multimedijalne (mešane) filtere koji u sebi sadrže više različitih ispuna, raspoređenih po visini filtar kolone. Ovi filtri su bolji u pogledu manjeg investicionog ulaganja i manjeg zauzeća radnog prostora, ali su skuplji za održavanje pošto nije moguće promeniti samo jednu ispunu, već se kompletan sadržaj filtar kolone menja, a takođe imaju i slabije separacione karakteristike jer voda prolazi kroz manji sloj pojedinačne ispune nego kada je reč o zasebnim filtarskim kolonama.

Linija predtretmana vode u RO Stanici, kapaciteta 1200 l/h

MEHANIČKI (PEŠČANI) FILTAR

Mehanička filtracija vode je osnovni proces koji ima za cilj da iz vode ukloni sve mehaničke čestice dispergovane u njoj. Način filtracije se bira prema vrsti i veličini dispergovanih čestica. Uglavnom se koriste različita kućišta filtera sa odgovarajućim filter ulošcima raznih poroziteta, a postoji čitava paleta poluautomatskih i automatskih filtera, koji se mogu ispirati tokom rada, tako da nema diskontinuiteta u radu zbog zamene ili čišćenja filter uložaka. (Filtar sveće)

Kod jače zaprljanih voda mogu se koristiti klasični peščani filtri sa višeslojnom silikatnom ispunom različite granulacije. Uklanjanje se vrši filtracijom kroz kvarcni pesak granulometrijskog sastava od 0,8 do 3,0 mm. Prečišćena voda protiče kroz centralnu cev i preko razvodne glave se izvodi iz kolone. Povratno ispiranje se reguliše automatski, pomoću automatske ventilske glave, u toku 12 dana.

DEFERIZATOR

U mnogim slučajevima kod voda sa većim sadržajem gvožđa postoji potreba da se njegova količina svede na željeni nivo. Kod vode za piće povećani sadržaj gvožđa daje vrlo neprijatan ukus vodi, a takođe se u njoj stvara smeđi talog istaloženog fero-hidroksida, koji u cevovodima može stvoriti i ozbiljne mikrobiološke probleme. U mnogim proizvodnim procesima, naročito u tekstilnoj, papirnoj i prehrambenoj industriji sadržaj gvožđa se takođe mora svesti na minimum.

Deferizatori su uređaji koji se sastoje od kolone punjene specijalnom katalitičko-filtarskom masom, koja katalitički prevodi gvožđe iz rastvorne forme u nerastvornu i taloži ga na sebi. Istaloženo gvožđe se povremeno izbacuje iz uređaja jednostavnim protivstrujnim pranjem, što uz visoku efikasnost rezultuje niskim eksploatacionim troškovima.

Gvožđe, rastvoreno u vodi, nalazi se najčešće u obliku ferobikarbonata, zahvaljujući višku slobodnog ugljen dioksida. Kiseonik rastvoren u kišnici ili vezan za vodu u zemlji ostaje u vodi. Fero jon, u obliku Fe(HCO3), u prisustvu slobodnog CO2 ima manju aktivnost i ne reaguje sa kiseonikom, gradeći taložne hidrokside, već ostaje u rastvoru kao bikarbonat i pri vrednostima pH većim od 7.
Uklanjanje gvožđa i mangana predstavlja važan zadatak u prečišćavanju vode jer oni mogu graditi nerastvorne hidrokside koji mogu ugroziti vitalne delove sistema za prečišćavanje. Separacija se ostvaruje pomoću katalizatora koji uz pomoć rastvorenog kiseonika prevodi gvožđe u oblik taložnog ferihidroksida.
Periodičnim povratnim ispiranjem ovaj flokulantni talog se izbacuje iz sloja katalizatora.
U toku rada filtar ne koristi pomoćne hemikalije. Katalitički materijal MnO2 ima ekstremno dug vek trajanja i može se dezinfikovati aktivnim hlorom koncentracije do 2 %.
Povratno ispiranje katalizatora se reguliše automatski, pomoću automatske ventilske glave, u toku 12 dana.
Uslovi koje voda na ulazu u uređaj za uklanjanje gvožđa i mangana mora da zadovoljava su:

  • nema prisustva H2S,
  • sadržaj organskih materija ne sme preći 5 ppm, što se određuje preko vrednosti utrošenog kiseonika (12,34 ppm je ekvivalent za utrošak KMnO4 ),
  • nema prisustva ulja,
  • rastvorenog kiseonika ima mininmum 15 % više od rastvorenog gvožđa,
  • pH vrednost najmanje 6,5.

DEHLORINATOR

Radi održavanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće, voda se pre distribucije u gradsku vodovodnu instalaciju obavezno hloriše i to određenim viškom hlora (rezidualni hlor), kako bi joj se održala naknadna sterilnost. Upravo ovaj višak hlora može vrlo neugodno delovati na organoleptičke osobine vode za piće (miris i ukus), a u kontaktu sa organskim supstancama može graditi za ljude veoma opasna jedinjenja (neka od njih su i kancerogena). Za dehlorisanje vode danas se isključivo koriste filteri sa aktivnim ugljem. Pod dezodoracijom vode podrazumeva se popravka kvaliteta vode, tj. uklanjanje iz vode supstanci koje joj mogu davati loš ukus, miris, a u nekim slučajevima i boju.

U ovakvim slučajevima se takođe koriste filteri sa aktivnim ugljem, koji kao veoma jak adsorbens, vezuje na sebe ove materije. Nakon iscrpljivanja adsorpcionih sposobnosti aktivnog uglja on se zamenjuje novim. Najčešće se koriste za dehlorisanje i dezodoraciju vode za piće, kao i u prehrambenim tehnologijama koje koriste vodu iz vodovodne mreže.

Proces, pri kojem dolazi do pojave povećane koncentracije rastvoraka u graničnoj oblasti ili na površini je adsorpcija i svaki rastvorak, koji snižava površinski napon tečnosti, u kojoj je rastvoren, adsorbovaće se na graničnoj površini tečne faze.

Osnovni termodinamički izraz za adsorpciju je Gibbs-ova jednačina kojom se povezuje promena površinskog napona na međupovršini sa količinom adsorbovanog rastvorka. Primarna pogonska sila adsorpcije može biti:

  • liofobni karakter rastvorka u odnosu na neki rastvarač ili
  • veliki afinitet rastvorka prema čvrstoj fazi-adsorbentu.

Kada se radi o obradi prirodnih i gradskih voda adsorpcija je obično posledica kombinovanog delovanja obe ove sile.
Adsorpcioni kapacitet različitih adsorbenata, naročito aktivnih ugljeva, određuje se obično sa čistim fenolom i naziva se fenolna vrednost. Adsorpcija je površinska pojava, te je stepen adsorpcije srazmeran specifičnoj površini, odnosno razvijenosti površine granulisanog adsorbenta. Zbog toga se u praksi vrši kompromisan izbor veličine zrna aktivnog uglja kako bi se ostvarili dobri uslovi adsorpcije i zadovoljavajuće hidrodinamičke karakteristike.
Filtar sa aktivnim ugljem apsorbuje organske materije male molekulske mase, aktivni hlor, hloramine i delimično pirogene materije iz vode i doprinosi poboljšanju njenog mirisa i ukusa.
Filtarski materijal, kojim je ispunjena kolona, sastoji se od visoko kvalitetnih čestica aktivnog uglja. Povratno ispiranje aktivnog uglja se reguliše automatski, pomoću automatske ventilske glave, u toku 12 dana.

U liniji predtretmana vode za obradu reverznom osmozom, filtar sa aktivnim ugljem je pre svega namenjen dehlorinaciji vode budući da aktivni hlor degradira poliamidnu membranu od koje je načinjen RO modul. Vek trajanja aktivnog uglja za ove namene iznosi do 2 godine. (Aktivni ugalj)

  UVOD

MEHANIČKI FILTAR

DEFERIZATOR

DEHLORINATOR

MANUELNA VERZIJA

AUTOMATSKA VERZIJA

Konstruišemo i izrađujemo filtarske grupe koji će odgovarati specifičnim potrebama.

 

Automatska ventilska glava,
Fleck 2510

Karakteristike (PDF 100 Kb)

 

 

Automatska ventilska glava,
Fleck 4600

Karakteristike (PDF 100 Kb)

 

Vrh strane

© 2005 CST d.o.o.
Prezentaciju napravili:

dipl.inž.maš. Nikola Alivojvodić
dipl.inž.maš. Uroš Živković