Procesni reaktori - homogenizatori
Farmaceutska posuda FP 200 namenjena je za proizvodnju galenskih rastvora, vrelih sirupa, raznih biohemijskih tečnosti kao i drugih proizvoda koji su našli veliku primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. Smiley face Konstruktivno, posuda je cilindrični, vertikalni sud sa duplikatorom, oslonjena na podlogu sa četiri noge. Radi postizanja veće stabilnosti, posuda se preko oslonih stopa može čvrsto ankerisati za podlogu.

Farmaceutsku posudu čine unutrašnji sud sa poklopcem i duplikator. Unutrašnji sud sa poklopcem čine dva plitka danca – gornje i donje, (JUS.M.EO.020), prečnika 700 mm, omotač i dve prstenaste prirubnice. Danca su oblikovana dubinskim izvlačenjem, dok je omotač oblikovan savijanjem. Ovi delovi su međusobno spojeni postupkom elektrolučnog zavarivanja u zaštitnoj atmosferi argona. Gornje dance zajedno sa gornjom prirubnicom čini veliki poklopac farmaceutske posude koji se ručno podiže i spušta, uz pomoć pneumatskog amortizera.

Na poklopcu farmaceutske posude nalaze se razni brzorastavni priključci za:

Na poklopcu posude predviđen je jedan manji poklopac prečnika koji služi za naknadno doziranje šećera i drugih ekstrata za spravljanje vrelih sirupa i drugih galenskih rastvora, kao i nosač elektromotora osovine sa mešalicom.

Potpuna hermetičnost radnog prostora posude obezbeđena je ručnim stegama sa vijcima za pritezanje i zaptivkom koja je smeštena u kanalu gornje prirubnice tzv. lastin rep. Zaptivenost osovine elektromotora mešalice obezbeđuje mehanički zaptivač.

Na donjem unutrašnjem dancu ugrađen je ispusni ventil, kojim se ispušta gotov proizvod ka nosaču membran filtra NMF 293 Prednost njegove konstrukcije je takva da je izbegnuta pojava stvaranja šećernog kristalnog čepa.

Radni prostor reaktora dovoljan je za smeštaj i za proizvodnju oko 200 l galenskog rastvora, dok je stvarna zapremina posude oko 280 l. Povećanje zapremine je uzeto u obzir zbog termofizičkih svojstava radnog medijuma, pre svega od sklonosti ka uspenjavanju i prirode samog procesa. Homogeno koncentraciono i temperatarsko polje radnog medijuma, kao i intenzivan prenos toplote obezbeđuje mešalica sa elektromotorom.

Duplikator farmaceutske posude je takođe cilindričnog oblika, a čine ga plitko spoljašnje dance prečnika 800 mm i omotač. Svi ovi elementi duplikatora su istih debljina zidova i istih konstrukcionih materijala. Smiley face Na omotaču duplikatora nalaze se brzorastavni priključci za dovod pare i vode za hlađenje, odnosno za odvod nastalog kondenzata i vode za hlađenje. Isto tako, jedan priljučak je predviđen za ventil sigurnosti od prekoračenja radnog pritiska vodene pare u prostoru duplikatora.

Pre početka svake proizvodnje, neophodno je izvršiti sterilizaciju unutrašnjeg suda upuštanjem suvozasićene vodene pare pritiska 2,5 bara. Zatim se vrši ubacivanje RO vode u unutrašnji sud i komponenti za izradu galenskih rastvora.

Zagrevanje unutrašnjeg suda izvodi se suvozasićenom vodenom parom koja se pod pritiskom od 2 bara uvodi u prostor duplikatora. Radi sprečavanja prolaska vodene pare u kondenzni deo cevovodne armature, na samom dnu duplikatora postavljen je odvajač kondenzata (kondenzni lonac), koji propušta samo onu količinu kondenzata u sabirnik, koliko se u prostoru duplikatora kondenzuje vodene pare. Nakon postizanja odgovarajuće temperature uključuje se elektromotor mešalice, postavljanjem glavnog prekidača u radni položaj na komandnom elektroormanu.

Ubacivanje odgovarajućih materija u toku radnog procesa vrši se otvaranjem malog poklopca smeštenog na velikom poklopcu posude. Tehnološki proces se može pratiti posmatranjem kroz staklo, pri čemu se unutrašnjost posude osvetljava lampicom preko stakla na prilključku za osvetljavanje.

Pre nego što se gotov proizvod ispusti iz unutrašnjeg suda, neophodno ga je donekle i ohladiti. To se postiže dovođenjem omekšane vode sobne temperature u prostor duplikatora. Tako zagrejana voda za hlađenje se dalje ispušta u sabirnik, pa u kanalizacionu mrežu. Potiskivanje gotovog proizvoda ka nosaču membran filtra, ostvaruje se sterilisanim komprimovanim vazduhom pod pritiskom od 3 bara sa filtarske grupe za sterilizaciju vazduha preko vazdušne grupe.

Celokupna cevovodna armatura, kao i ostali sastavni elementi farmaceutske posude oslanjaju se na upotrebu visoko legiranih čelika (Č.4574 i Č.4580) koji su postojani na uticaj atmosfere i određenih agresivnih sredina. Ta postojanost se bazira pre svega na vrlo malom procentu ugljenika C > 0,1%, koji je nosilac korozivnosti kod metala i na prisustvo hroma i nikla i njihovoj otpornosti prema spoljnjim uticajima, naročito na uticaj razblaženih kiselina.

Sve spoljnje i unutrašnje površine posude su vrlo glatke i fino polirane do visokog sjaja, radi mogućnosti pranja ''u protoku'', što omogućava znatno lakše održavanje higijenskih uslova.

Proizvodi «